Lh$. 3- e 'Hl- i) 4H- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. m. Woningstichting "•Patrimonium1* 3e Afdeeling. 4e Afdeeling ter secretarie Hendriica Weste mei j er 23-5-' 32 31-5-'32 31-5-32 1-4-32 bhr. Lik- Bestuur R.K.Meis- j esschool Gemeenteontvanger l-6-*32 (mj_ -Voorzitter Voorzitter Kok, Veenzoom Soest 3-6-'32 8 31-5-'32 Bieden de door haar onderteekende afstap, bloten verklaring aan, betreffende afstand van I */af 3ta grond aan den Nieuweweg. (jtad voor vaarden. biedt aan het primitief kohier der school gelden wver het dienstjaar 1932/33» brengt in herinnering de opdracht, verval in sub IV van het raadsbesluit van 7 Apri| 1932» 4e afd. no.2183. vraagt tapvergunning voor de benedenvooiJ localiteit van het perceel Koninginnelaaj| no. 38» 27-5"' 32 liet kohie Besloten handen var die de noc door voeld der vereer Besloten op grond 'deel van 1 over het 2e. dat h< is bereik vraagt alsnog een kleine afwijking der gL Besi0ten dane aanvrage n.1. f 5°»- voor salaris vafflt&n den a den architect, toe te staan. Voorts wordt|[Y 1 oogave verstrekt van de aangevraagde boekl deelt mondeling mede, dat door de Coöp. renleenbank heden ten behoeve van de 1T.V.I Heidebloesem in de gemeentekas is gestort| f 18.380.- Van de m en beslo stelt voor den raad ter vaststelling voorL f.Q te dragen een ontwerp-besluit tot onder- P handsche aanbesteding van den aanleg van»] gen op de heide. deelt mede, dat aan den raad zal moeten den voorgesteld om voor 1926 de vergoeding voor de bijz, U.L.O. scholen te bepalen nai den maatstaf van f 22,00 per leerling, de het bedrag dat in de gelijksoortige ge-I meente Dockum voor het openbaar uitgebreiil lager onderwijs is uitgegeven. vraagt het stuk gemeentegrond achter de noodwoning - bedoeld zal zijn de perceel G no.2059 en 2060 - te mogen huren voor f 5.- oer jaar. 1Besloter doen conf zitter. Besloten liet tot <y 6 3 C o> O Dagteekening volgnummer. IHi. 0 4 KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 303