I t fc M. de afsta: and van der scho 33. ht, verva an 7 Apri nedenvooi. ginnelaaj BESLISSING. Besloten wordt met de voorwaardeh tot grondafstand genoegen te nemen en den raad voor te stellen den grond te aan vaarden. jjet kohier wordt vastgesteld. Besloten wordt deze zaak te stellen in handen van den '"ethouder van Financiën die de noodige controle zal uitoefenen door voeling te houden met het bestuur der vereeniging. Besloten wordt de vergunning te weigerer op grond dat le. adressante naar het oori deel van het college geen beschikking hééft over het lokaal. 2e. dat het maximum aantal vergunningen is bereikt. Lng der g ilaris Ta L "B rts wordt igde boei le CoöpJ i de ÏT.V. 3 gestort .ling voo: onder- ileg van' moeten ergoeding palen naa 'ling, zij rtige ge- itgebreii hter de perceelei n voor ;esloten wordt alsnog f 50voor salari van den architect toe te staan. fan de mededeeling wordt kennisgenomen, en besloten tot uitbetaling. 'Conform het voorstel wordt besloten, Besloten wordt den raad het voorstel te doen conform de mededeeling van denvoor zitter. [Besloten wordt adressant te berichten d$t biet tot verhuur zal worden overgegaan. L2 ~Al xnbfl' \^a 'ki r. Z//4 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. I X 1 X.0. AANMERKINGEN. c\JcXjjlX.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 304