a a *o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. A.B.PugersKerk straat 3» Soest Techn. Ambt. O.W. i S" 1. Techn.Ambt. Gas- bedrij f Idem ll-5-'32 verzoekt verwijdering van een boom, staa: ie vóór den ingang van het perceel Eemstri 14. De Technisch Ambtenaar belast met de lei. iing van den Dienst Openbare Werken deelt mede, dat geen bezwaren bestaan bedoelden soom te verwijderen indien de daaraan vei. bonden kosten ad f 5«~ d.e gemeentekas morden gestort. 31-5-' 32 deelt mede de kwestie van de afgraving va het Soesterbergsche Hoogt besproken te hei ben met den Ontwerper van het Uitbreiding! )lan, die adviseert deze aangelegenheid ee in behandeling te nemen, zoodra het uitbre iingsplan vastgesteld is. Teneinde geen oj. noodig werk te laten verrichten door zijn dienst, verzoekt de Techn.Ambtenaar de bij schrijven van 18 Anril j.1. no.l800ge geven opdracht voorloopig in te trekken. 28-5-'32 verzoekt machtiging tot het mogen afstaan van gasfornuizen aan het publiek tegen eer. huurprijs en onder de voorwaarden, als doe hem zijn geadviseerd. 27-5-132 Idem st Idem 27 cr_« 32 verzoekt machtiging tot het mogen verhurei van keuKengei jsertj es onder de voorwaarde te als door hem geadviseerd. 27 32 Besloten machtigen 4e kosten gestort. Be opdracb Besloten w te besluite manisch a aadat voora s ingewonr Besloten v besluite echnisch a Lat vooraf sal zijn ir vraagt machtiging om het hoofdbuizennet ai Besloten v <jLe Talmalaan met plm. 50 Meter te mogen vei|rerleenen. lengen, waarvan de kosten worden geraamd 200.-, welk bedrag bestreden kan worden iit den post "Uitbreiding hoofdbuizennet" $er begrooting Gasbedrijf 1932. verzoekt hem te machtigen gedurende onge-llHet advies veer 60 werkdagen in dit jaar een Efquicitrijgewonnenc pewerk te mogen stellen tegen een vergoedi» ia den raac Wan f 5*- ,er werkdag benepens een omzetpro tan conforr visie van 10^ der door haar verkochte toe- Ambtenaar 1 tellen. Volgens het raoport kan bedoelde vergoeding betaald worden uit post 23 der begiïooting 1932 (reclame), terwijl de 10# provisie ten laste van de winst op den ver koop is te brengen. <y 3 C co ÜTÜ- i Ti. Dagteekening en volgnummer. (j r: KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 305