I om, staai i Eens t de lei. en deelt edoeldej raan ver. entekas raving en te hel breidings snheid 2t uitbre s geen o sor zijn ir de hei 3.18(50 ge- rekken. af staai tegen eer, 1 als doo 1 verhurei torwaardei BESLISSING. Besloten wordt den Techn.AJJibt. O.W. te machtigen de boom te verwijderen zoodra de kosten ad f 5«~ in de gemeentekas zij^i gestor t De opdracht wordt voorloopig ingetrokken Besloten wordt den raad voor te stellen e besluiten conform het advies van den jteehnisch ambtenaar van het Gasbedrijf, nadat vooraf het advies der Gascommissie is ingewonnen* Besloten wordt den raad voor te stellen te besluiten conform het advies van den technisch ambtenaar Van het Gasbedrij'f ,na lat vooraf het advies van de Gascommissie L zijn ingewonnen. Besloten wordt de gevraagde machtiging te 'erleenen. .zennet mogen ver ;eraarad 0 1 worden .zennet" de onge- Het advies der Gascommissie zal worden in- sfquicitrifcei?onnenonder mededeeling dat besloten vergoedi#B| den raad het voorstel te doen te beslui- omzetprof hte toe- edoelde 23 der de 10$ den ver-I conform het ran»rt van den technisch tenaar bij het Gasbedrijf. xA' u-\l AANMERKINGEN. <A uïflfl- w il xfsh. Aj' Li fW. 1> A Vermelding indien van hei uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 306