Vergadering van Burgemeester en Wethouders op 10 Juni 1952 ter bespreking van het ontwerp-uitbreidingsplan. Voorzitter: Mr.G.Deketh. Secretaris: J.G.A.Batenburg. Tegenwoordig de beide wethouders, de technisch ambte naren bij Openbare werken en Bouw- en woningtoezicht, de heer K.C. van Nes, alsmede diens teekenaar Vissing. Het plan door den heer van Nes ontworpen wordt ten toongesteld en door genoemden heer uitvoerig besproken. Vele oplossingen in dit ontwerp waren het college reeds bekend uit tusschentijdsche besprekingenzoodat geen nieu we gezichtspunten worden vastgelegd. Met den heer van Nes wordt overeengekomen de raadscom missie uit te noodigen op Donderdag 16 Juni a.s. Aan de commissie zal worden voorgesteld het plan te bespreken met verschillende autoriteiten buiten de gemeente, die direct of indirect belanghebben bij het plan. Voorts worden eenige geheime besprekingen gevoerd omtrent verwezenlijking van enkele plannen, voorkomende in het ont werp. De Burgemeester met den heer van Nes zullen hieromtrent ter bevoegder plaatse voorbesprekingen houden. Bij deze geheime bespreking was de teekenaar niet aan wezig. Tenslotte deelt de heer van Nes mede, dat hij niet zal uitkomen met het verleende crediet van 900,= voor teeken- werk. Dit bedrag zal 100,= hooger moeten zijn. Besloten wordt hierover aan de raadscommissie advies te vragen bij de eerstvolgende samenkomst. Daarna sluiting der vergadering.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 310