BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Hoofdinsp.Aro.In spectie 3e Afdeeling H.van Dooijeweert en A.Brons, Soest Techn.Ambt. Bouw- en TVoningtoezicht TechniAmbt. O.W. Inspecteur Lager Onderwijs Techn.Ambtenaar Gasbedrijf 4e afdeeling ter secretarie 3-6-'32 6-6-'32 2-6-»32 6-6-*32 6-6-'32 KORTE INHOUD. 3-6-»32 17-5-' 32 3-6-* 32 deelt mede, dat he^hem ter kennisnemitpe 0 toegezonden ontwerp van eene aan D.H.v.jstiS Berg te Soest te verleenen vergunning q ie oprichting van een bakkerij op een tl rein aan de Rademakerstraatkadastraal! kend gemeente Soest, in sectie E. 1939 51 wijziging behoeft om de naleving van dèl eischen, gesteld krachtens de VêiligheiJ wet niet onmogelijk te maken. biedtOïet 6e supoletoir kohier der schoiP&et ,otlie gelden over het dienstjaar 193I-I932. verzoeken uitbreiding der waterleidingl®e8lot®n net verdere gedeelte van den Veldweg, "ie^-r net een zijtak naar den Molenweg, ten 1 loeve van de aansluiting hunner perceel! stelt voor het verzoek van de 'Yoningstil^e beslis ting "Ons Belang" te Amersfoort tot den|®t aiiTLe£ aanleg van twee zinkvelden aan te houder" doet een opgave van werken, welke nog ^Voorloop! gevoerd kunnen worden door den dienst val^ec"n? openbare werken. [80, in, Itermg dei jvertreedii lnorden de gehouden. zendt leerplan en lesrooster van de openl bare U.L. O. school terug met vermelding va| goedkeuring. 1 Het leer] deelt mede, dat bij hem is ingekomen eer] schrijven van het Bestuur der Jeugdherte: alhier, verzoekende prijsopgave voor aan-j sluiting van het perceel van de Jeugdherj oerg aan de hoofdbuis der gasleiding. tiging als in de overgelegde offerte i vermeld en na tot standkoming eener over eenkomst tot de desbetreffende uitbreidt] over te gaan. deelt mede, dat mejR.Vestra gedurende het eerste kwartaal 1932 en G.van Hummel van 1 jan.t/m 6 Maart 1932 niet zijn aan| Besloten gevraagde de zekerh overeenko: Kot betal Hieromtr ite minnen sloten geweest bij een plaatselijk ziekei j(an Th.A. fonds en verzoekt te mogen vernemen of b Rosten Ie kosten vrije geneeskundige behandeld ad f 0,15 per week over het le kwartaal moeten worden uitbetaald. In afwijking van de opgaaf der geneest^ ren blijken ook Th.A.Janssen en D.J.v.d^ Broek niet gedurende het geheele le kwal' taal te zijn aangesloten geweest. Zie bijgevoegde stukken. kundige b 6. vHuiome kostenjji .Pesloten y handeli fenaf 1 j G.van Hum 'Jijd dat °elaagheb Dagteekening en volgnummer. r> ft 1 n f n n tJTttJ

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 313