inni snemi; ian D.H.v, 'gun n in op een :adastraa' E.I939 ug van ds Vèilighei; <3 er schoc 1-1932. erleiding eldweg, en eg» ten ïs r perceele Woningst; t tot den te houden elke nog 11 dienst ran de open 'melding ra ;ekomen een "eugdherbei i voor aam Jeugdher- liding. "ferte i •■ener over- uitbreidii gedurende an Hummel zijn aanj ijk ziele; emen of h ehandelini kwartaal geneeshee D.J.v.d. e le kwar- t. BESLISSING. ne vergunning wordt verleend overeenkom stig het overgelegde ontwerp. dat Het kohier wordt vastgesteld, Besloten wordt adressanten te berichten het niet doenlijk is om tot de gevraagde uitbreiding over te gaan. De beslissing wordt aangehouden conform iet advies van Bouw- en Woningtoezicht. Voorloopig wordt inde vergadering aan d Techn. Ambt. O.W. opgedragen een kostenop gave in te zenden van een bescheiden verb tering der verharding met gelijktijdige verbreeding van d en Ossendamweg. Overigen worden de plannen der opgegeven werken aa gehouden. Het leerplan wordt vastgesteld. Besloten wordt aan den Technisch Ambtenaar de gevraagde machtiging te verleenen mits deze de zekerheid zal hebben verkregen dat de ivereenkomst in het bijzonder met betrekki tot betaling der kosten, zal worden nagel Hieromtrent het advies der Gascommissie te winnen. en e- s n- -Beslebon wordt do kosten van vrijo kundige behandeling t.b. van m$j-*R7Weatra Hummel vanaf 1 JaruJL^g^Ee voldoen. [Aan Th.A.Jansen^jej9--fXrj7v.d.Broek worden d *0stenjjjje^--""lAergoed. Bit aan belanghebben esloten wordt de kosten van vrije geneeskundige |e handeling t.b. van Th.A.Jansen en D. J.v .d. Broek ^anaf 1 Jan.1932 te voldoen.Aan mej .R.Wes ;ra en '•''an Hummel worden de kosten niet vergoed overden fxJd dat zij niet zijn aangesloten geweest. Dit e-anghebbenden ter kennis te brengen. ng eefd. in sAr^xHx. j-// E yM XIHL v_Al ^71. L si Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. er bririia t.P hr.ngPin Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. cL AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 314