fjLngeziei BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. A.v.Lunteren Amsterdam Ged. Staten van Utrecht H.W.F»de Vries, secretaris der Mondacordeon-ver- eeniging "Bravo* i7-5-'32 24-5-'32 berichten o.a. dat bij ingebruikneming gemeentelijke eigendommen voor het "bijson onderwijs daarvoor een redelijke vergoedt moet worden gevraagd en verzoeken daartoe maatregelen te nemen. 6-6-«3a oest Minister van Defeii sie V.G.van Logtenstedn Lange Brinkweg 434 3-6-*3a Techn.Ambt.Gasbe drijf Directeur van den Gem.Keuringsdienst van Vee en Vleesch P. Man. 24-5-' 32 6-6-» 32 7-6-*32 7-6-»32 KORTE INHOUD. vefrzoekt verlenging van het besluit dd, Juni 1931» le^fd. no.1413 betreffende he verleenen van eene ontheffing van het te; de bij artikel 14 der bouwverordening, dig voor den bouw van 2 dubbele villa's de Amersf. straat, kadastraal bekend gemsi soest, in sectie E.no.1530 (thans E.I804 De technisch ambtenaar, belast met de ding van bouw- en woningtoezicht advisee: bedoelde ontheffing wederom te verleenen echter onder de door hem geadviseerde voo waarde. gesloten te verleer ea ;»/óning1 lbouvs der ■kening c [kosten rel ingelegd vraagt toestemming tot het mogen geven iMe gevrai een concert op 30 Juni a.s. in de muziekJjkervan b< tent, s taande aan de KoninginnelaanIgarmonieci deelt mede, dat de genomen maatregelen, I Het schr: zake het afsluiten van wegen te Soesterbef slecht van tijdelijken aard zijn, zulks ij verband met de uitvoering der Wegenwet. verzoekt vergunning tot het mogen oorictól gesloten van een hooiberg bij zijn woning, gelegen!^ der V aan den Lange Brinkweg no.43a. te winnen De Inspecteur van politie deelt mede, da;" in geval van hooibroei gevaar voor brand geenszins denkbeeldig is, temeer daar dichj naast de plaats waar de hooiberg zal komerj te staan zich nog een hooiberg bevindt. vraagt machtiging tot het Mogen aankoopeaWjegen aa van een tweedehandschjé auto (besteel-v..I))ez"'aar i voorden prijs van hoogstens f óoo.-vj^êïhare g0ed 23 der begrooting Gasbedrijf 1932) zendt rapport over de maand Mei 1932. Hotifica vraagt het aan de Beukenlaan gelegen ter- rein kad. sectie G.no.l853» dat thans tctj,^ 1 November 1932 aan C.van Holten is veriiuulguldenl aan nader te noemen principaal te verkoop^ tegen f 1,50 per M2. Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 315