Jt' t) ,-jn. sluit del, ffende he an het be- dening, villa* s i kend genef ns E.I804 met de if t adviaee; verleenei seerde vi BESLISSING. gesloten wordt de gevraagde ontheffing te verleenen conform het rapport van Bouw en fóningtoesicht. iknemang 1 i^angezien thans plannen bestaan tot ver iet t>ijzoiiLolWj der lokalen wordt besloten bij de be 3 vergoedi sn daartoe }n geven Le muziek Laan iregelen, Soesterbe; 1zulks ii igenwet. en 0oricht gelegen mede, dat or brand daar dich zal komen evindt. aan ko open Lwa t 30-vTvo 3) 1932. Legen ter- thans tot is verhuu verkoooei rekening der vergoeding met deze verbouwi kisten rekening te; houden en mitsdien dez aangelegenheid voorloopig aan te houden. De gevraagde toestemming wordt verleend. Hiervan bericht te zenden aan het Soe ster H&rmoniecorps. Het schrijven mede te deelen aan den r^ad Besloten wordt het advies van den Comman ant der Vrijwillige Brandweer te Soest ir te winnen. ngs- e Tegen aankoop bestaat bij het College gelen >ez'».:aar indien de raadscommissie eveneens goedkeuring heeft verleend. hare notificatie. lAan de Commissie Grondbedrijf adviseerer Pe prijs te bepalen op f 2.- per M2 (twee tilden) M f ~4f v) I V~ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. il Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 316