BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. K.C.van Nes, Apel doorn Salariscommi ssie 7-6-'32 31-5-' 32 Voorzitter Iroorzi tter I.v.Essen Ezn. firaaf '7ichmanl.41 Bussum Geiaeentesecretariis doet een mededeeling omtrent de voorbers Uotif i-ca'B ding vin het ontrem-uitbreidingsplan. deelt mede, dat het haar niet rel saogeli is de haar opgedragen taak n,m. het reg® iet rappor men van eventueele onbillijkheden in de 5 lijziginge lariëering van in gemeentedienst rerkzaat irengen, t zijnde ambtenaren en werklieden volledig fan den am ten uitvoer te brengen. Zij adviseert 3.1 l8t rappor Ketel met ingang van 1 Januari 1932 een te aanstelling te verleenen als klerk en in de loonklasse van f 900.- - f 1500.-1 Besloten jat het co ienst als Len met in behoud van het minimum salaris rat hij ti loonklasse geniet. van een pe jeze verho ranaf 1 Ja lebben te aent regen ling seder ding geeft Conform li 7-5-'32 stelt voor het onrerp-uitbreidingsplan n dit in een zeer vergevorderd stadium i3 komen tegen brand te verzekeren en rel op de plaats raar de teekeningen zich bevindi Het bedrag raarvoor het ontrerp ras te ve zekeren stelt spreker voor vast te stelle: op f lOOOO.-. doet naar aanleiding van het advies van I geslote Directeur van den Keuringsdienst van Vee spdvies inlt Vleesch in deze gemeente een schriftelijk voorstel tot -wijziging der verordening 0? heffing van keurloonen in verband met het slachten van dieren bestemd voor uitvoer naar buiten de gemeente. verzoekt het stukje zandreg, loopende van de Julianastraat naar de "Binckhorst" aan den soesterengreg te rillen doen verharde» .teneinde goede beroners te krijgen in het iz.g. kasteeltje "de Binkhorst". De techn.Ambtenaar, belast met de leiding van O.*7. adviseert de gevraagde verharding NIET te doen aanbrengen, doch in de karsoo ren eenig puin te aeponeeren en deze te doen egaliseeren. 6 dragen «eg vanaf tenigszins lem in brengt in de vergadering de aanslagen dro belasting dienst 1932 met een rapport van onderzoek der aanslagen. 'erhardin. Aan adrei 'Besloten efverklar* Ten aanz: het kohiei •n het gi Besloten 1 onderzoek Ier gebou 10og voor Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD jjv kji v oen ft 0'i"7i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 317