'i/i oJ-S A 'wxv vat hij tli B E S L I S S I N G. e voorber|jiotificatie. splan. «el laogeiftegioten wordt de algemeene strekking va het wegiR iet rapport der salariscommissie, n.1. ge sn in detIjzigingen in de salarisregelingen aan t ♦- trengen, te aanvaarden doch ten aanzien van den ambtenaar van Ketel in afwijking iaeert 3,1 jet rapport aan den Raad mede te deelen, 1932 een Hat het college voornemens is hem in vast klerk en üenst als klerk ter secretarie aan te st f 1500.-Hen met ingang van 1 Januari 1932 in de loonklasse f 900.- - f 1500.- met toekenn fan één periodieke verhooging ad f lOOgs*- )eze verhooging te motiveeren dat de klerk ranaf 1 Januari j.1. pensioensbijdrage zal hebben te betalen?1 dat het Ambtenarenreglje- lent wegens zijn tijdelijke dienstvervul ling sedert medio Juni 1929 daartoe aanleji- iing geeft. .ngsplan idium is en wel 0? .ch bevind was te ve; te stelle; .vies van van Vee irif telijï 'dening op ,d met het uitvoer opende va: .orst" aan verharde: en in het de leiding verharding de karspo deze te slagen bro pport van n en e van en el- ing Conform het voorstel wordt besloten. Besloten wordt omtrent het voorstel het ïdvies in[te winnen van de belastingcommis jBealu taw wqvjlt_dtenaar.-^'V se dragen het gedeelte van den Sa&s-ter^ng- peg vanaf de 3poor3traaJ^io%*tréTBinckhora' ienigszins tevjjchajttenop de wijze als door '6®Jji_^zi^iri^rapport van 2 Juni j.1. omschre- 31.3on4gr 01"(kootonopgaaf1 vragen vgtvr sie. jSJ v 'erhard in en puin P.Iiaii1; oruikmaking adressanten mededeeling te doen als bovenbedo pesloten wordt de aanslagen voor accoord P verklaren en de belasting te voldoen. JTen aanzien van de aanslag art.4055 van «e>. kohier Grondbelasting en de gebouwen *ar' het gasbedrijf e.a. betreffende wordt "Ssloten bij de Ged.Staten te verzoeken e pderzoek in te stellen naar de schatting ler gebouwen aangezien deze het college loog voorkomen* h -Al cj l/T. 1 lA: V 130 j l? eld. Vermelding indien van uitgegane geen minuut is gehouden. het stuk Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. cLcvCu«~i AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 318