e "o U 0. Ui. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter Voorzitter U\. wethouder Openbare Werken $3. Idem (i iN. Voorzitter U\~ Techn.Ambt. Bouw en Woningtoezicht L H Gemeentesecretaris KORTE INHOUD. deelt de vergadering mede, dat de Ged.g ten blijkens ontvangen telegram geen bedt kingen meer hebben tegen de vernieuwing de Soesterbergschestraat zoodat thans zoo wel de vernieuwing van die straat als var, de Beukehlaan gegund kan worden aan de Geruisch/looze weg te Heemstede conform hare inschrijving in massa voor f 95300, rapporteert dat hij heden een onderhoud heeft gehad met den geneesheer-Directeur den Geneeskundigen dienst der gemeente Amersfoort over de betaling van de koster van verpleging van het kind de Bree in barakken aldaar. Het is den Voorzitter gt bleken, dat de opname van het kind en de spoedoperatie zeer dringend is geweest er geen mogelijkheid bestond het patientje r Utrecht te vervoeren. Aangezien de vader armlastig is wordt de gemeente op grondi armenwet aansprakelijk gesteld voor de is ling der algeheele kosten. Spreker stelt voor het gemeentebestuur van Amersfoort berichten dat de kosten door de gemeente len worden gedragen en aan het Burgerliji Armbestuur te verzoeken te willen medenei tot afdoening dezer zaak. deelt mede dat hij met den Techn.Ambtem O.W. een onderzoek heeft ingesteld naar i plaats voor een woonwagenkamp gedacht op een terrein achter de noodwoningen en is oordeel dat het terrein voor dat doel op bescheiden wijze geschikt is te maken. deelt mede dat hem vanwege de Bouwvakarl ders verzocht is geworden z.g. vacantieto aan de bouwvakarbeiders werkzaam bij Open re werken af te geven. Hij vraagt hierofl het oordeel van de vergadering. stelt voor de jaarstukken 1931 van het Gasbedrijf ter fine van advies te stelle" in handen der bedrijfscommissie en het ve rificatiebureau om raoport te verzoeken. biedt ter behandeling aaqeenige verzoete om bouwvergunning vergezeld van de noodi! teekeningen en adviezen. gesloten te dragen Heemstede Conform 1 Kordt bes] Goedgevoj een koste: houder de: eei'3tvolg< ken Besloten verstrekk hij het a, de regele de gemeen regelinge. tiebons i Wordt be De vergu komstig d en geboek V550, 1/ vraagt machtiging de oudé stofzuiger «aa aan eene reparatiekosten van f 22>82 nood is te mogen verruilen voor een geheel ni® te v merk.Ritsema kosten f 125*_« Bij ruiling wordt voor de oude f 45*" vergoed zoodat een crediet van f 80.- noodig is. Besloten ^erleenen 3 CP Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 319