Ja} de üed.g, geen bedj lieuwing j thans zot it als vai aan de jj conform f 953O0, onderhoud )irecteur emeente de kostet Bree in dt rzitter gt ind en de geweest et atientje j de vader op grond 1 voor de dt ker stelt ersfoort gemeente Burgerlij en medewei hn .Arabtem eld naar t edacht op gen en is t doel op maken. Bouwvakarli vacantiete m hij Open gt hierovi van het te steils» en het ve erzoeken e verzoek de noodi! BESLISSING. Besloten wordt nevenvermelde werken op g dragen aan de N.V.Geruischlooze weg t^ Heemstede. Conform het voorstel van den voorzitter nordt besloten. Goedgevonden wordt dat de Techn. Ambtenas. een kostenberekening maakt en dat de iVet houder deze zaak ter sprake brengt in de eerstvolgende commissie voor openbare wetf ken. Besloten wordt alleen vacantiebons te verstrekken wanneer de arbeiders werken bij het aanleggen van wegen. Alsdan worde de regelen van het collectief contract de de gemeente vrijwillig aanvaard in welker regelingen tevens het voorrecht van vacari tiebons is opgenomen. fordt besloten. zuiger «aa 22,82 nood geheel ni( j ruiling ed zoodat iDe vergunningen worden verleend overeen komstig de hesluiten hiernevens gevoegd en geboekt onder de nos. 1/546, 1/54Ö, [1/550, 1/553, 2/zos. Besloten wordt tot inruiling machtiging te *erleenen en eventueele een crediet bij den e p&ad te vragen. s n or V JL,. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 320