y. s s "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Gemeentesecretaris Idem deelt mede dat door G.J.starink te de B: f 220.- in de gemeentekas is gestort ter 3trijding van de kosten verbonden aan pia soenaanleg voor de woningen a/d B^Grothen brengt ter sprake het besluit van den rai besprek ^an den Tc e|ig wordt et plantso van den waarbij aan den Hoofdcommies chef v/d afd.Financiën eni Techn.Ambt. bij het Gasbedrijf herziening hunner salarissen in het vooruitzicht ia 3teld. Hu de salariscomruissie en B.en w. geen herzieningen van salarissen en loonei [nhangig t overgaan vraagt de secretaris of nog iets ;oedgevond het belang van deze functionarissen wordt leggen i daan. Spreker wijst op het feit, dat de si Lengen bij larisregeling ten aanzien van de periodiek^ verhoogingen voor deze beide ambtenaren wijkt van de regeling dier verhoogingen andere ambtenaren en vraagt of er eventuet bij het college aanleiding bestaat op groi van de toezegging tot salarisherziening ii die periodieken verhoogingen wijziging te brengen waardoor het maximum salaris eerde door deze functionarissen wordt bereikt. ege niet w alariscomm landeling v verwegen v xtra-perio oor 1933 Gezondheidscommis sie voor Baatn c.a bj6 afd. financiën 31-5"'32 biedt aan de raming der ontvangsten en u gaven voöi 1933 en verzoekt of het Beatuu kiezer gemeente zich daarmede kan vereenigi Afdeeling Financiën adviseert bovenbedoe jbegrooting den Gemeenteraad ter goedkeurii aan te bieden. adviseert den raad de volgende wijzigicj 3 ter vaststelling aan te bieden: gemeentebegrooting 1931 no.21/205; 21/20$ 21/207 en 21/208 van 1932 no21/194 begrooting wegenfonds no.24/9 begrooting grondbedrijf no.22/24. Overeenko financiën e beslui orden aan 4J 3 C 03 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 321