te de b. tort ter n aan pij BwGrothen an den ras aan den iën en d® .erziening zicht is; Ben w, i en loonei nog iets sen wordt dat de periodiek! tenaren a: ogingen 71 r eventra at op gro: ziening ii ziging te ar is eerde bereikt. ;sten en u iet Bestra: 1 vereenigi lovenbedoe! goedkeurii BESLISSING. ft den Techn.Ambt. in de vergadering aari Lig wordt mondeling machtiging gegeven et plantsoen aan te leggen. 1% bespreking waaruit blijkt dat het col ege niet wil af wij Ken van het advies der alariscommissie wordt besloten bij de be- andeling van d e begrooting 1933 ernstig te ■rwegen voor beide functionarissen een xtra-periodieke verhooging bij den raad inhangig te maken. Goedgevonden wordt deze beslissing vast e leggen in deze notulen en weer voor te rengen bij de behandeling der begrooting oor 1933* Overeenkomstig het advies der af deeling financiën wordt besloten. wijziging besluiten zullen den raad ter vaststelling orden aangeboden. 05; 2l/20f /194 4} yt 4. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 322