BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Wethouder van Open bare terken Aanduiding van den afzender. Inspecteur Volksge zondheid, A'dam a 27-5-'32 Gemeenteontvanger Techn.Ambt. O.W. Soest Eierveiling mej.J.C.v.d.Broek N.V.Prov.Utr.Elec- triciteitsMij Utrecht le Afd. ter tarie secre- verbar wethouder naar op te vtaar de cc [een stuk g .urende 5 9-6-'32 8-6-« 32 deelt mede, dat de Commissie voor openl werken een ander terrein voor vestiging! het woonwagenkamp hebben aangewezen dan door B.en T. is geschied. Aangezien het wenscht is de plaats niet in de notulen vermelden zijn de mededeeling van den ij houder als geheim beschouwd. .deelt mede, dat bij hem een zeer gegroÉBesloten klacht is ingekomen over bodem- en watelnhchtplaa vuiling in de omgeving van het gemeentel-treden met siachthuis en geeft in overweging om aaltoezicht e bet Ri j Ksinstituut voorlichting te vraglbfcding vs over de wijze waarop een reinigingsinrilconform dc ting kan worden aangelegd. [sluit dd. Techn.Ambt staan met draagt voer de oninbare posten over hei Besloten dienstjaar 1931- Pe posten &n de Be - ingewonnei verzoekt de gegevens ten aanzien van umAan het gaafoosten der begrooting voortaan aan if boekhouding van openbare werken te vrager 11-6-'32 30-5-' 32 14-6-'32 KORTE INHOUD. bericht dat de vereeniging nog geen rei persoonlijkheid bezit. In afwij hordt bes: llen dat h 1 te stelle, soodra be Ier veree Opdat de rerloop d [te zijner gekomen 3 deelt mede, dat zij hoopt haar werk 18In verba Juni a.s. weer te hervatten. ploten me la.s. eerv lijk onde deelt mede voornemens te zijn het laagili Besloten ningsbet te Bosch en Duin uit te breid8lllnen confo t/b van de 'V.A*Hoeve en verzoeken vergu#«''l. dd. ning tot het mogen plaatsen van eenige len op gemeenteterrein,sectie D.1424. De techn.Ambt. van O.PT. adviseert de g vraagde vergunning onder voorwaarden te verleenen. biedt ter vaststelling aan het OKTTSB? ontwe aan D.Pothumus te Soesterberg te verleesp vergunning tot de oprichting van een corl sumptie-roomijsfabriek op een terrein, gen aan den Postweg, kadastraal bekend l meente Soest in sectie Enos1686/177°' Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 325