tyr. 41 /Ut voor open, ve s t i ging (wezen dat ;ezien het .e notulen van den m n over het ïen van ui taan aan n te vrage g geen ree BESLISSING. in verband met de mededeelingen van den wethouder wordt besloten den techn.ambte naar op te dragen te trachten ter plaatse naar de commissie voor O.'7. zulks wensch'; een stuk grond in huur te verkrijgen ge durende 5 jaren met 5 optiejaren. eer gegroifcesloten wordt de Directie der Centrale - en watei [lachtplaats aan te schrijven in overleg gemeente; treden"met den Techn.Ambt. Bouw- en ^onir ing oa aai toezicht en onverwijld over te gaan tot d g te vragtbinding van den bloedput met de septictar gingsinri conform de teekening behoorende bij het t sluit dd. 21 Aug. 1930. Inmiddels zal de rechn.Ambt.Bouw- en Woningtoezicht zich Wer- itaan met R.I.Z.A. en nader van advies dijenen. te •g- er- ,k e- r werk 18 het laags te breide» ken vergui n eenigeP D1424. eert de gf aarden te t ONTtEB? te verlee» an een coti terrein, 1 bekend 686/17'J0\ Besloten wordt den raad voor te stellen de oosten oninbaar te verklaren. Het advies van de Belastingcommissie zal nog worden ngewonnen. lan het verzoek zal gevolg worden gegevdn In afwijking van het besluit van 20 Mei wordt besloten aan het Bestuur mede te de len dat het College bereid is den raad vc te stellen de gevraagde subsidie te verle 2oodra bericht is ontvangen dat de statut der vereeniging kon.zijn goedgekeurd. Opdat de raad kennis zal dragen met het verloop der subsidie-aanvrage zal het do te zijner kennis worden gebracht bij' de gekomen stukken. In verband met de mededeeling wordt be sloten mejL.van t Erve ingaande 18 Juni a.s. eervol ontslag te verleenen als tijde lijk onderwijzeres aan de o.l.school Beeizlaan, Besloten wordt de vergunning te verlee nen conform het advies van den Techn.Amb-f. O W. dd. 13 Juni 1932 No.479. Het ontwerp wordt goedgekeurd. j1 e- or enen en sier n- 1$ 'iv| Vy fi iHm. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. h r(i. IkdA- la^cCt*Xvv^. lA O-A I(\Ji cX»i 11 SU.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 326