Minister van Econo nische zaken en Arbeid BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter 3e Afdeeling Techn.Ambt. 0.~i. K.C.van Nes,Land- chapsarchitect Apeldoorn 7.van Asch,Jr. L.Brinkweg, L0est Gascommissie 11-6-'32 ll-6-'32 no.7416 13-6-'32 11-6-'32 2-6-'32 brengt opnieuw in behandeling de ontij pen der verordening regelende de heffi invordering van leges. De belastingcoramissie stelt eenige mij gingen voor p.1. kosten Alg.Politieverj; ning en Bouwverordening f 1.-. biedt aan de ontwerp-verordening op dt heffing van schoolgeld voor het gewoon ger onderwijs en voor het uitgebreid la onderwijs in de gemeente Soest, alsmede daarop betreKking nebbende ontwerp-vero ning voor de invordering, en brief ter lichting. De belastingcommissie kan zich met he ontwerp vereenigen. zendt circulaire betreffende uitvoerir, van art. 22 der crisiszuivelwet 1932. De ontwei geboden c< Besloten ter vasts Besloten tand te ne ;en de reg oorkomen ij wijze trainen wor brengt rapport uit aangaande het door «Besloten Minister van Binnenlandsche gak en en Lafcen confor bouw gedane verzoek betreffende bevordeH ring van Nederlandsch fabri^kaat (plaat I sing orders in het buitenland). doet enkele mededeelingen omtrent het ontwerp-uitbreidingsplan Notifica Besloter conform 1 toezicht. verzoekt wijziging van het besluit van Maart 1931, waarbij hem vergunning is t leend tot den bouw van een dubbel wooni op een terrein, gelegen aan den Lange weg, kadastraal bekend gemeente Hoest, sectie A. 951-2091, zulks volgens het na: ingediende ilan. De technisch ambtenaarbelast met dei ding van bouw- en woningtoeaicht advis® het verzoek in te willigen en de vergun ning te verleenen, onder de door hem g® stelde voorwaarden. adviseert te besluiten den Techn.Ambt® fin afwad naar bij het Gasbedrijf te machtigen «ordt doo acquisitrice bij het bedrijf tn tijdeb ier gasco ken dienst stellen. te nemen conform zijne voor Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. i 1 2. 2. -P 4 A vrnnf'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 329