Vergadering van Burgemeester en 'fethouders met de Commissie» *,V erkver schaf fing op Maandag l8 Januari 1932 des namiddags 3/2 uur. Voorzitter: ^r. Gr. Deketh. Verder zijn tegenwoordig de rethouders JSvp u Vuren en K.Lodeeee sen, alsmede 1.1ejH. i!unke en de Heeren T. Bleeker, H.Busch, H.J.Gasille en H.van Klooster. Secretaris: P.C.Groot, waarnemend, terwijl voorts aanwezig zijn de heeren H.Bossert, Secretaris der betrokken Raadscommissie en J.J.Meurs, Technisch Ambtenaar belast met de leiding van 0. fi. De Voorzitter brengt in behandeling een tweetal brieven be trekking hebbende op de werkverschaffing, n.1. een schrijven van Ged. Staten inhoudende de mededeeling, dat de Minister van Bin- nenlandsche Zaken bezwaren heeft tegen het door den Raad op 17 Dec. I93I vastgestelde reglement 00 de werkverschaffing en steun verleening, en voorts een schrijven van den Minister van Binnen- landsche Zaken, inhoudende de mededeeling dat uit 's Rijks kas een subsidie zal worden verleend voor de verbetering der bos- schen, indien in acht genomen worden de door den Minister voor- gestelde voorwaarden. Spreker zal gaarne het oordeel van de ver gadering vernemen. In de allereerste plaats zal de vraag onder oogen moeten worden gezien of een loon van f 0,30 per uur, zon der eenigen toeslag, voldoende wordt geacht: (zie voorwaarde 2, t vermeld in het schrijven van den Minister). Voorts ware naar de ,r meening van Spreker thans te beslissen of het bestaande regle ment, al dan niet gewijzigd, moet worden .-.ehandhaafdof dat het geheel terzijde gezet moet worden, en dat dan voor de uit voering der verschillende werkzaamheden de arbeiders moeten ror- den betrokken door middel der arbeidsbeurs. "Deze arbeiders zou- den dan tegen het thans geldende loon op arbeidscontract kunnen worden aangenomen. Spreker, die zegt dat het College omtrent deze laatste aangelegenheid nog geen voorstel heeft, zal toch gaarne ook hieromtrent het oordeel der vergadering vernemen. De heer Bleeker wil het schrijven van den Minister liever nu niet in behandeling nemen, daar de werkverschaffing toch bin nen korten tijd beëindigd zal zijn, n.1. tegen Maart a.s. De heer Gasille is van oordeel, dat de inister niet vol doende op de hoogte is met den levensstandaard. Het Gemeentebes stuur dient den Minister daarop te wijzen. De Voorzitter zegt dat het College den Minister kan mede- kgranzen deelen dat de voorgestelde loon^ niet aanvaardbaar worden ge acht, daar het gemeentebestuur de wetenschap heeft dat deze loon grenzen te laag zijn, in verband met de in deze gemeente geldende huishuren en den levensstandaard. De heer Busch wijst er eveneens op dat de levensstandaard te dezer plaatse hoog is, waarop de heer Gasille nog opmerkt, dat de landarbeiders toch goedkooper leven dan de andere arbei ders. De heer Busch meent dat de behoeften van de verschillende arbeiders toch even groot zijn. De Voorzitter vraagt dus of de vergadering er zich mede kan vereenigen, dat den Minister medegedeeld wordt dat de voor gestelde wijzigingen niet zonder meer zijn te aanvaarden om de redenen zooals daar straks besproken* De kindertoeslag dient ook behouden te worden als hulpverleening voor het gezin. Vaar het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 32