ILfch! ^v ,uc i j b, Z de ontij de heffi, senige wit olitieven mng op dt ït gehoon gebreid li t, alsmedi twerp-vero orief ter oh met he uitvoerin et 1932. BESLISSING. AANMERKINGEN. De ontwerpen zullen den raad worden aan- gaoden conform het advies der commissie Besloten wordt de verordehing den raad ter vaststelling aan te bieden. het door aken en La ie bevorde aat (plaat trent het es luit van nning is f obei woont en Lange te Soest, ens het na t met de 1' cht advise de vergun oor hen ge* Besloten wordt de uitvoering spoedig ter land te nemen en den secretaris te machti- ;en de regelen te treffen welke hem noodig; roorkomen terwijl bij den gemeenteontvanger ij wijze van voorschot de noodige gelden pnen worden opgenomen. Besloten word^C den Minister in te lich ten conform het raoport van Openbare "Terken. Notificatie. Besloten wordt het verzoek in te willigen conform het rapport van Bouw- en Woning toezicht. schn.Affltts chtigen ee| tn tijdeli ijne voor- In afwachting van het besluit van 3 Juni 1932 "°rdt door het college besloten het advie? gascommissie. 3 Vj pW. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. LA 5 S

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 330