vï 1 T 7ÜJ s a «u fob BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Gasco:mnissie Idem Bestuur Soester [Turnclub ."eer .G. J mit ,V.'"reedestr.35 Best.der Ver.tot bestr.der T.B.C. Soest 2-6-32 Bestuur der Ver. ter bevordering v. 1. Bijverheidsonde ■vijs te soest Techn.Ambt.0.7. lx P. Man ll-6-'32 adviseert conform het voorstel van den (gesloten techn.ambtenaar bij het Gasbedrijf te besLoJnmissie ten tot uitbreiding van de hoofdbuisleidiHUachtig de de Bosstraat en aansluiting van de Jen^ ïerberg aldaar. Met de voorwaarden door Pechniambtenaar gesteld kan zij zich ver! gen,mits voor het te betalen bedrag van fl per maand gedurende 5 jaren een borgstellj wordt verstrekt door twee soliede borgen! adviseert de aankoop van een bestelauto I Deze zaai voor het Gasbedrijf voorloopig aan te hoijnadere ra totdat de kosten daaraan verbonden bekend!s|ingekor sijn. laBCommis! De commissie heeft in principe geen bezai tegen a ankoop verzoekt toestemming tot het aanleggen viBesloten eene verloting. De inspecteur van politielte verleei heeft tegen inwilliging van het verzoek opaarden. ier de bekende voorwaarden geen bezwaar. verzoekt toe^Éezwiing van eene bijdrage uiliesloten de gemeentekas, overeenkomstig de bepalir.lf|j294-0 der desbetreffende verordening, zulks tenT oehoeve van F.■"•r.PreusserPostweg 2 te 3oe| terberg, ten bedrage van f 329.40 en wel nj derom voor een tijdvak van 6 maanden. Medegedeelt owrdt, dat van particuliere! jijde ook thans wordt bijgedragen voor de lelft ad f 329,40. 8-6-« 32 13-6-'32 7-6-'32 verzoekt meening kenbaar te maken van eeniDe verga ter inzage gezonden schrijven dd. 23 Mei laanleidin 2, no.I3156 afd.N.O. van den Minister «komstwe j)nderwija inzake te betalen huur voor de |ie eische |n Onder taanHi e adresseer ingendaalschool stelt een nieuwe regeling voor met den hei /.Voorst. Daarbij zal de gemeente aan den van Voorst afstaan een in zwart gearceerd aangegeven strook(E) ter grootte van ongeve' 255 M2 in ruil van twee in blauw gearceerd aangegeven strooken (A en B) ter gezamenlii grootte van ongeveer 255 M2 vraagt het aan de Beukenlaan gelegen ter rein, katj,bekend sectie G.no.l853> clat tlia' m tot 1 November 1932 aan G.van Holten is ve' d ïuurd aan nader te noemen principaal te v™ soopen tegen f 1,50 per M2. Besloten ■doelde Besloter. c 0 nirn i s 3 i e [per M2. 3 C CT> "O Dagteekening en volgnummer. li. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 331