PP y y yr v U75 yc 'in. van den i-jf te beS| i"bu i sleidij ran de je, len door zich ver» Irag van f borgstell ie borgen, gesloten wordt cobform het advies der kommissie den ïechn.Ambtenaar de gevraag de [machtiging te verleenen. ;stelauto tan te hou: len bekend geen "bezsi geae zaak wordt aangehouden totdat het ladere rapport van den technisch ambtenaar is ingekomen vergezeld van het advies der Sasconmissie inleggen m politie verzoek bezwaar. Besloten wordt de gevraagde toestemming te verleenen onder de gebruikelijke voor oi naarden. djdrage ui e bepaling zulks ten g 2 te Ooe ■O en wel u nden. ticuliere n voor de en van eer, 23 Mei Minister voor de met den het e aan den 1 gearceerd ran ongeve' gearceerd gezamenli, legen ter- 3, dat thai lten is ve: Loaal te v BESLISSING. Besloten w*ordt de gevraagde bijdrage ad f 1)29,40 te verleenen. De vergadering is van oordeel dat er geen [inleiding bestaat de gesloten huurovereen komst, welke tot stand is gekomen conform de eischen van den toenmaligen minister van Onderwijs thans wijziging te doen onder- ■an. Hiervan mededeeling te doen aan het adresseerend bestuur. Besloten wordt den raad voor te stellen Jedoelde ruiling aan te gaan. fesloten wordt conform het advies der |®r»nis3ie grondbedrijf den raad voor te Jrcelien den grondprijs te beoalen oo f 2 fPer M2. \9 1*7*. 1/ 1^ 15 ld). L^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. E O. -i AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 332