BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. I Techn.Ambt. 0'V idem 7-6-'32 KORTE INHOUD. Bericht, dat geen enkel Bezwaar bestaat >m de Ruygt een door hein aanbde gemeente ;estane strook ter grootte van circa 4};' jelegen aan den Eigendomweg onder eenige roorwaarden w ederom in gebruik af te staa: brepgt rapport uit betreffende het gebrt der badinrichting in de Legerplaats bij door Soesterbergsche ingezetenen. Gehoord d< sloten d< ofh 3°° ing te be; gesloten 1 oor tussc. enieur de e oadinri jFzoo ja 1 Eeente wen aken op 3 jkterdagmi n onder b iet nemen al komen. Techn.Ambt. Bouw en Woningtoezicht Hem.secretaris Voorzitter T e chnAmb tGa sb e drijf biedt ter behandeling aan eenige verzoek! om bouwvergunning vergezeld van de noodigi teekeningen en adviezen. deelt mede, dat het uitbreidingsplan bh, kens ontvangen bericht van Knegt en gonen tegen "All risks" verzekerd kan worden voo 2/2 pro mille uitmakende f 25»" ier jaar. deelt mede dat de heer van Nes nog f 400. crediet noodig heeft voor het teeKenwerk aan het uitbreidingsplan. De commissie voo het uitbreidingsplan vereenigt zich met di Verhoogd crediet. ge vergun lastig de eboekt on Gehoord d ilan wordt bar een ten mits d bonden aan Besloten iet erectie 27-5-' 32 verzoekt machtiging tot het mogen verhure van keukengei j sertj es onder de voorwaarde! als door hem geadviseerd. Idem verzoekt machtiging tot het mogen afstaat yan gasfornuizen aan het publiek tegen een huurprijs en onder de voorwaarden als door hem zijn geadviseerd. In verbar ommissie luit van eutcengeys ien Techn. stellen, c b) machti| en raad i In verbal hscoatni s: lesluit v; ^en van v< iet ontwe: ftsbedri j: voornoemd leze besl Een. 1 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 333