ir bestaai gemeente sirca 43 ïr eenige" if te staai het gebru i-ats bij 2 1. BESLISSING. «Mhoori de commissie grondbedrijf wordt «sloten de strooK grond niet te verhuren och zoo spoedig mogelijk voor wegverbree ing te bestemmen. ;e verzoek de noodigi Besloten wordt aan den Min. van Defensie oor tusschenkomst van den Eersteaanw.In- enieur de vraag te richten of de gemeent^ e badinrichting met bediening kan huren n zoo ja onder werlke voorwaarden. De ge aeente wenscht van het badhuis gebruik te aaken op Donderdagmiddag, Vrijdagmorgen eiji zaterdagmiddag gedurende het geheele jaar >n onder bepaling dat de osbrengst wegens jet nemen van baden ten bate der gemeente ;al komen. Be vergunningen worden verleend overeen- [omstig de besluiten hiernevens gevoegd eiji eboekt onder de nos. 1/554» ^/555 ;splan bil en gonen worden voo >er jaar. nog f 400. eKenwerk imissie voo ich met di ;en verhuri roorwaardes ;en afstaat tegen een n als door Gehoord de commissie voor het uitbreiding lan wordt besloten voor den tijd van een aar een "All risksrt verzekering af te s ;en mits daaronder is begseoen de risico wnden aan het verplaatsen van het plan. lu ver- Besloten wordt den raad voor te stellen iet crediiet ad f 400.- alsnog te verleenei In verband met ingekomen advies der Gas- ommissie wordt met intrekking van het be^ luit van 3 dezer besloten voorwaarden vai eukengeysertj es conform het ontwerp van en Techn.Ambt. bij het Gasbedrijf vast tè tellen, den ambtenaar voornoemd tot verhuur e1 machtigen en van deze beslissingen den 'en raad mededeeling te doen. In verband met het ingekomen advies der iascoamissie wordt met intreKioing van liet lesluit van 3 dezer besloten de voorwaar- len van verhuur van gasfornuizen óonform let ontwerp van den Techn.Ambt. bij het hsbedrijf vast te stellen, de ambtenaar 'oornoemd tot verhuur te machtigen en van e2e beslissingen den raad mededeeling te oen. s- i- r- 41 ƒ0. Jtïï W. V 2S$h- V1 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. CK/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 334