m. BESLISSING. t door ««sloten wordt den raad voor te stellen om onthfle^raagde ontheffing niet te verleenen op Lkel 15 r|id dat het terrein waarop gebouwd wordt len bouw en te geringe diepte heeft om de aange- ;n terrei rraagde intensieve bebouwing toe te staan traal beke "evens zal den raad er op worden gewezen, I-65. iat tij inwilliging van verzoeken als dez 'oor de toekomst een goede en stelselmatig letouwing der gemeente overeenkomstig het litbreidingsplan zal zijn uitgesloten hetg .nlstrijd is met het algemeen belang der aeente. c.e 2 administ over het ing voor ebouwde se: it 6. oor de beni oeel Soest r de voor 2el Toren- irtikel 1/, 2lde lijst vrage van iet onderis iet tra jee: -306311^ t betreickii bructie-i»' recht sn leggen Banningsttf ire Werken i 1932 no.' rleenen oi waarden» e een ge- Van het rapport wordt kennisgenomen. 3e vergunning wordt geweigerd op grond dit tiet maximum aantal vergunningen is bereik Idem. Idem. Besloten wordt J.v.Raaij te plaatsen on- ler no. 1 van de lijst bedoeld in art. 17 eerste lid der Drankwet. Besloten wordt aan Ged.Staten een gunstig advies uit te brengen Notificatie. De vsrgunning wordt verleend overeenkom stig de voorwaarden door den Techn.Ambt. in zijn rapport nader omschreven. v-. V lip. L-* Inriï. ■Jj yy 1/ ClAli_^cZu~. \P" Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 338