w e e BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. >0. Burger1.Armbestuur Soest f-j(. A. ü'ox^e Soest JX. u.H.Veenstra Voorzitter iH. Burgerl.Armbestuur 17-6-'32 1Ó-Ó-32 deelt mede er voorloopig bezwaar tegen tfceel&ten 1 lebben tot betaling der kosten van verpie, LÏeelen ging van het kind van J.de Bree in de bar Hiege he sen voor besmettelijke ziekten te Amersfoi eneeskund sn vraagt zich voorts af of het vel juia geien, da zijn geweest indien het Bestuur bedoelde;lis zijnde ten voor hare rekening zou hebben genomen 'an geen b «aar het hier betreft veroleging in een ir emeente A voor besmettelijke ziekten. at bij we lelnte Soe edure zal en. Aange eigeneent jetaiing v elenecht vergaat w edaan. 4-6-'32 i3-6-'32 KORTE INHOUD. verzoekt hem in principe vergunning te Len verleenen tot den h.ouw van een woonhu: 3P het perceel, sectie U.1694, gelegen aar, ien z.g. Trekweg. l)e Techn.Ambtenaar belas net de leiding van Bouw- en 'Toningtoezieh adviseert geen vergunning te verleenen en Pox mede te deelen, dat na vaststelling va iet Uitbreidingsplan een nieuw verzoek in dverweging Kan worden genomen. ^sloten at eerste ingsolan can lorden ring wordt omen zood eateld. verzoekt mede namens den heer van Wely in Tegen het het leerplan van de o.l.scholen a/d Beetz-m V.Tely Laan en in de Kerkebuurt die wijziging op te nemen, i at de zomervacantie zal wordenj ïouden gedurende de maand Augustus, ternij' Ln de maand October gedurende een halve week, nadef door Burgemeester en wethouder aan te geven, herfstvacantie zal worden ge' geven. deelt mede, dat mejj.C.v.d.Broek op 18 funi 1932 haar werkzaamheden als onderwijze es aan de o.l.school a/d Beetzlaan weder® heeft hervat, zoodat aan mej L.van 't Erve plaatsvervangend onderwijzeres, tegen genoe ijlen datum eervol ontslag moet worden verlef lelde de n nlOctobex iez'«iaar. E dries in /h L.Onde geeft nauere inlichtingen betreffende de reden waarom de kosten van net vervoer van J.Verwoerd, niet voor zijn rekening worden genomen. Ook ten aanzien van het geval Hensius "Word een toelichting gegeven. Op deze zaak heeft betrekking het schrijd ran E.H.B.O. dd. 18 Mei 1932. iesloten IIJuni j. Is plaats Besloten e berichi iet berei «[zijde i en meer 1 tuur tot 3 3 CT> O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 339