3 -Al \df. ir tegen ti ran verpij, in de bar! ;e Aniersf wel juis "bedoelde in genomen, in een t ning te ti en woonhui :elegen aas naar belas ngtoezichi le en en en telling vakesteld. erzoek in BESLISSING. ■gesleten wordt het Burgl.Armbestuur mede ejdeelen, dat uit een onderhoud dat het ■lege heef l, gehad met den Dir. van den eneesKundige dienst van Amersfoort is ge leken, dat hij het geval niet behandeld Is zijnde besmettelijke ziekte aangezien 'an geen besmetting sorake is geweest. De emeente Amersfoort neemt het standpunt iijx at bij weigering der betaling door de ge- leente Soest ingevolge de Armenwet een pró- edure zal ontstaan tusschen beide gemeen- en. Aangeaien niet valt te ontkennen dat §|gemeente Soest volgens de Armenwet tot etaling verplicht is, acht het College het ewenscht dat hetBurgl.Armbestuur daartoe vergaat waartoe nogmaals het verzoek wor^t edaan Besloten wordt adressant ihede te deelen, .at eerste na vaststelling van het uitbre:. Hgsplan op zijn verzoek een beslissing bd morden genomen, zoodat hem in overwe- ;ing wordt gegeven op zijn verzoen terug ten omen zoodra het uitbreidingsplan is vast- an Wely in a/d Beetz- ziging op al worden us, termijl n halve Wethouders worden egen het verzoek van de heeren Veenstra n|V.'7ely om de vacantie te bepalen gedu- ende de maand Augustus en een halve week n October bestaat bij het College geen ■waar. Besloten wordt hieromtrent het ivies in te winnen bij d en heer Inspecteer /h L.Onderwij s oek op l8 onderwijn! aan wederos iran t Erve tegen genoe eden verlei i'fende de ervoer van Lng worden ensius word t schrijve besloten wordt mej L.v.'t Erve ingaande ■Juni j.1. eervol ontslag te verleenen ls plaatsvervangend onderwijzeres. Besloten wordt het bestuur van E.H.B.O. e berichten dat het Burgerl.Armbestuur iet bereid is de kosten te voldoen en var e sijde van het college geen verdere stap en meer kunnen worden gedaan om gemeld Be 'Uur tot betaling te bewegen. _Ai 1. Al VJ, V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ck^oLu^^- AANMERK1NGEN. eteeX 1 eed -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 340