L NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders WJJ No. jt> van de der op Vrijdag, den 24Juni19J2 Tegenwoordig de heerent G. Deketh,Burgemeester ...J.,2..van Dur.en. ..en...i2.....I1Qde.e.sEri...V ethoud er sA SecretarisJ.A... Batenburg.» Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ..^.3 tot en met ,~f 3van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 344