n 1" ly- 1 py "o lm. 4. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Inspecteur van Politie 1}S>. 1 .djcommies belast 2l-6-'32 met de boekhouding ran O.'1?. Ie afd.ter secre tarie 21-6-'32 22-6-132 4 0. Firma Jac.'ïillig Soest üoehhouder en Tech Ambt. O."/. DnderlRisico-ver- eesnvan Ned.gemeent aangesloten bij de Centr.werkgevers- Risicobank te A'da 24-5-'32 en n herwonnen Levens kracht, afi.Soest F.J.B.M.Okhuysen 10-6-'32 zendt rapport omtrent het storten van op een perceel grasland aan het "erkpai onder mededeeling dat door de politie i voortduring op het storten van vuilnis wordt gelet en reeds meerdere inalen pro verbaal te dier zake werd opgemaakt. Van het ra verzoekt te mogen vernemen ten laste i welk volgno. der begrooting 1932 de ui de gaven dienen te worden gebracht welke g gen zijn in verband met het plaatsen van drinkbak voor dieren naast het raadhuis i. ingek. 8/4-6-'32 17-6-' 32 i3-6-'32 biedt ter vaststelling aan het ONT"®? der aan P.Renooy te Soest, te verleenec gunning tot uitbreiding der bestaande'o rij door bijplaatsing van een deegkneei chine, gedreven wordende door een elec motor van 2 P.K. oo/in het perceel Nieu straat, kadastraal bekend gemeente Soes in sectie H.no.4235« verzoekt vergunning ingevolge de Hinde wet tot het uitoreiden der bedtaande be zinepomoinstallatie door buhplaatsing vi een benzinepompgedragen wordende door electromotor van ,z P.K. op/in het percei Kadastraal bekend gemeente Soest, in se tie A.2367» gelegen aan de Steenhof 3trai zenden staat van magazijngoederen net daarbij behoorende toelichting per 31® cember 193d» zendt verslagen over het boekjaar 193^ roept de leden op voor een algemeene le vergadering te houden op 3^ Juni 1932} namiddags om 2/2 uur ten kantore der C08; vereen. "Centraal beheer" ff.A. Zeestra; 71b te s-Gravenhage verzoekt toestemming tot het houden vi een collecte op zondag 17 Juli 1932» De Inspecteur van Politie adviseert g toestemming te verleenen, doch zulks wei te doen indien b.v. in September a.s verzoek wordt herhaald. verzoeKt zijn naam op de in art.l7»eerl lid der Drankwet bedoelde lijst te olaa sen ^gesloten oosten a nadat b Het ontwer De vergunr besluit hie Ie sloten v f te boek< ■otif icat: Besloten 1 ■en dat zi, pn herhal pg verle esloten 'e plaatse art. 17, 4J E 3 C CD Hl. Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 345