J ihc. yy? /f?/ BESLISSING ten van ^erkpaj olitie ffuilnis alen oroi au kt. laste 2 de ui welke n van ee raadhuis Besloten wordt den raad voor te stellen le xosten alsnog op de begrooting te bren nadat het crediet door O.H.ie opgegev jen ONTfER? erleenec taandel eegkneei en eleo eel Hieu nte Soes de Hinde aande te atsing v de door et perce tin sei nhof 3trai ren net per 31 aar 193* me ene le i 1932 4 der Ooi Zeestraat Louden v 1932. seert g' zulks ir a.s. t.17, eer^ te 0lw Van het rapport wordt kennis genomen. en. Het ontwerp wordt goedgekeurd. De vergunning wordt verleend conform het besluit hiernevens als bijlage gevoegd. besloten wordt het bedrag ad f 688,47 tf te boeken. ■Hotif icatie. pesloten wordt de afdeeling mede te dee- en dat zij het verzoek in September a.s. n herhalen, doch dat thans geen toesteir verleend kan worden. mng ïesloten wordt den naam F. J.B.M. Otchuysen ,e plaatsen onder no.2 der lijst bedoeld n art.I7eerste lid der Drankwet. V hzl. 17 aJi oC y IV Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 346