n ■/w*- !t Jro. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD >jH*- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Ued.Staten van Utrecht loofdinspecteur v.d.Arbeid.Utrecht i^ii. Techn.Aipbt. bouw- i jen woningtoezicht 14-6-«32 18-6-»32 doen voorzien van het bewijs hunner g0e{i keuring toekomen een exemplaar van de Be. rooting dezer gemeente voor 1932 en van daarbij behoorende drie bedrijfsbegrootij gen voor hetzelfde jaar en vestigen er de aandacht op dat het aantal jaren, waarovJ het tekort "St.Joseoh" redelijkerwijze J worden verdeeld op niet hooger dan 10 jar] dient te worden gesteld. Besloten w I ten dat de ■el niet t [dieking var: I iigt, J'pseph" [doch dat he I te bedrag^ de financie 23-6-'32 dem deelt mede, dat het hem ter kennisneming!De vergunn toegezonden ontwerp van eene aan D.PoJLsluit hier bhumus te verleenen voorwaardelijke vergu^^ ning tot het oprichten van een consumptie! roomijsfabriek op het perceel, sectie E. L686/I770 GEEN wijziging behoeft om de na] ving van de eischen, gesteld krachtens de veiligheidswet niet onmogelijk te maken. deelt mede, dat J.In t hout te Soesterol De onthef! ontheffing behoeft van het bepaalde in arlaivies van kei 8 der Bouwverordening, noodig voor delnet de leic bouw van een dubbel w jonhuis a/d Verl.PosiT weg, kadastraal bekend gemeente Soest, inl sectie E.no.1992 en adviseert de gevraag» ontheffing onder voorwaarden te verleeneiil 23-6-* 32 'Uitgever A.U.G. [Strengholt, A'dam Pinancieele com missie 27-6-'32 deelt mede, dat M.Hornsveld, Nieuwerhoeij straat 4, ontheffing behoeft van het bepaf bij artikel 8 der bouwverordening, ten ve van den bouw van een dubbel woonhuis ql fachtegaalwegkadastraal bekend gemeentel Soestm in sectie ged. en adviseert! de noodige ontheffing onder voorwaarden t| verleenen. brengt ter kennis van het gemeentebestuur dat een speciaal nummer van "Ons Nederlarl off.orgaan der Mg. Ned. Ver. voor Vreem 1 ingenverkeer verschijnt waarbij omligg/ gemeenten medewerken. Verzocht wordt om medewerking dezer geniet en afsluiting eener advertentie bericut naar aanleiding van de voordraf/ dd. 13 Mei j.1. no.2313 terzake wijziging] van de beheersverordening Van hét gasbedri in het bijzonder art.6 dier verordening ai zij er de voorxeur aan ga&ft art. 6 lid 1 zoodanig te wijzigen dat van de aan de g«' meente uitgekeerde winst jaarlijxs ^0%^] indien de winst zulks toelaat een bedrag minstens f 1500.- weder aan het bedrijf wordt teruggegeven ter vorming van een re1 serve ten behoeve van het bedrijf. Besloten 1 verleenen Ambtenaar en woningt Besloten [plaatsing f[l50.- en tracht zul gronabedri yrgaderir jen wordt 22 Api stel te dc 'ij schrik L r Dagteekening en volgnummer. L,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 347