14/j^ BESLISSING. Besloten w ordt de Üed.Staten te "berich ten dat de financiën der gemeente momen teel niet toelaten een grooter bedrag voolr dleking van het tekort der bouwvereeniging 1131.Jpseph" in de begrooting op te nemen, doch dat het college bereid is een groo't ter bedrag daarvoor te bestemmen wanneer de financiëele toestand het gedoog^! Be vergunning wordt verleend conform het esluit hiernevens als bijlage gevoegd. ner goeJ n de beT en vanL egrootirl en er df waarovj «ij2e 11 10 ja» Lsnemingl in D.PosJ ce vergui ïsumtiej :tie E. >m de naj itens dj maken. loesteroB De ontheffing wordt verleend conform het de in art advies van den technisch ambtehaar, belas voor de||inet de leiding van bouw- en woningtoezich ITerl.PosI oest, in| gevraagd erleenen. uwerhoeïl het hepa ten onhuis a/| gemeente dviseert aarden tel Besloten wordt de noodige ontheffing te Ivlrleenen conform de door den technisch (ambtenaar, belast met de leiding van bouw 1 en woningtoezicht geadviseerde vporwarden tebestuuil Besloten wordt tot medewerking en tot HederlarillLaatsing van pagima advertentie ad r Vreeri^il^O.- en te bepalen dat de Kosten ge- omlib'ge:;§jacht zullen worden ten laste van het grondbedrijfoost reclame. zer geiaeif^ oordracaWtet de zienswijze der commissie kan de 112I^1^»ergadering zich vereenigen zoodat beslo- gasbe met intrekking van de beslissir fn^nf 22 April 1932 aan den raad het voor- h e-I8^ ^oen conform het advies sn5O^d«ï01j ^hrijven van 17 Juni 1932. bedrag edrijf n een r«' gegeven g L eo ra. Jï' Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. \y CxJi ckjut&>t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 348