7 1 s a a> "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. ft. Oir.Utrechtsche 'aterleiding Mij, EFechn. \rabt. 07 Dir.der Arnh."'later Mij ll-6-«32 1. gesloten wc Ist van 5 erleenen tc oerdeiiing tfmpert doe nder onder e. dat de plaats en 7efihn.M!ihtf van het gei e, dat de eene verkl; is, dat bi, terreinen ding de woi kunnen voo: de te legg Komt op uitnoodiging van het college iB vergaderin ter bespreking v*n de door has ingezonden aanvrage óm vergunning tot het] doen leggen van een afvoerleidinti van het, hoogreservoir op de Stompert door het z.j heezerspoor, welke leiding noodig is voot| den watervoorziening van Utrecht. De voorzitter stelt de oo3itieve vraag inderdaad de te leggen leiding een afvoerl leiding is zonder tusschenscnazel wet het pompstation m.a.w. of het water bestemd sluitend voor Utrecht rechtstreeks van uij het hoofdreservoir met de noodige druk na Utrecht wordt opgevoerd, zoodat vaststaat) dat het college eene vergunning kan verltj hen oo grond van de overeenkomst door de gemeente aangegaan hij akte van 5 Januaril 1832. Bij monde van. den heer Rijk wordt dj de Directie verklaart dat het water uitsli tend en alleen aan Utrecht wordt geleverd] en dat de toevoerleiding zonder eenige tuj schenschakel wordt afgevoerd van uit het hooge reservoir de itompert. zendt een opgave van d e huisperceelen, «Dit onderw ke gelegen zijn aan de wegen, waarin de Iter sprake terleiding-Maatschappij voornemens is bu: lielpirectie leidingen te leggen zonder garantie der g®i|k en Mul meente. |De Voorzit Tkosten v et graven lullen bedr .[vrij hoo iddelen te .at de raad ectie merk prekend oo onform de at haar vo ij ker i s s hoog is irectie of :osten ad f ■en kunnen ing der ge it bedrag ;enen met l waterve Directie |&rantie vs der sle 1300.- be teeüng te ad deze 2 brengen t) 3 C Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 349