het schrijven van den Minister inzake subsidie-verleening in de kosten der verbetering der bosschen ook direct verhand houdt met deze aangelegenheidzou ooa daarop in gelijken zin kunnen worden geantwoord. De vergadering kan zich daarmede vereenigen. Vervolgens brengt de Voorzitter in behandeling het rapport van den Technisch Ambtenaar belast met de leiding van CM?. dd. 18 Januari 1932» betreffende de vervroegde uitvoering van wer ken in verband met de werkloosheid. De nog beschikbaar zijnde credieten worden aan een bespreking onderworpen. De heer Gasille wijst erop, dat in 1931 meer uitgegeven is dan dat door den Raad toegestaan is. Hier dient thans wel degelijk rekening mede gehouden te worden. De Voorzitter meent dat de overschrijding wel uit den dienst I93I te vinden is. Het is nu de bedoeling om met een schoone lei te beginnen. De heer uasille acht het niet gewenscht om een crediet voor rioleering in den Korte Melmweg toe te staan buiten den Raad orn. De heeren Bleeker en Busch meenen, dat er in dit bijzonde re geval geen bezwaren zijn om het crediet toe te staan. Inder tijd is al een zeker bedrag toegestaan en het is voldoende be kend dat dit eerste plan niet uitgevoerd kon worden in verband met een bepaling, welke te bezwarend voor de gemeente door de lied. Spoorwegen werd voorgesteld. Thans moet doorgewerkt "ïorden en de zaak kan niet stopgezet worden, zoodat naar de meening var deze Sprekers het benoodigde crediet wel toegestaan kan worden. De heer Bleeker bespreekt hierna nog het idee om de geor- ganiseerden gedurende 14 dagen uit hunne kas te laten trekken, en een toeslag op de kasuitkeering te verleenen. De heer Busch verzoekt ingelicht te worden omtrent de rede nen, welke den Vethouder hebben genoopt om deze week 21 werk lieden niet te plaatsen, alhoewel deze daarvoor in aanmerking kwamen. De heer Bleeker geeft ook zijn misnoegen te kennen omtrent deze niet-aanneming der werklozen. De heer Lodeesen zegt dat deze plaatsing niet mogelijk was in verband met de financiën der gemeente. De heer Bleeker acht het wel gewenscht, dat de Burgemees ter ook eens tegenwoordig is bij de vergadering der werkver schaffingscommissie om cijfers te verstrekken. De heer Lodeesen wil nog even opmerken, dat de kasuitkee ring der landarbeiders minder bedraagt dan die der bouwvakar beiders^ zoodat er eenige onbillijkheid in is gelegen om alle georganiseerden uit hun kas te laten trekken met een gelijken toeslag der gemeente. De heer Busch zou de landarbeiders willen laten werken, en de bouwvakarbeiders dan een toeslag op de kasuitkeering willen verstrekken.,Voorts meent Spreker, dat degenen, die het langst gewerkt hebben, maar eens ontslagen moeten woafen voor een week. Ha eenige besprekingen kan d e vergadering zich ten slotte met genoemd rapport van den Technisch Ambtenaar van O.W. ver eenigen en wordt besloten. 1. alle niet tegen werkloosheid verzekerde arbeiders tegen 19 Rebruari a.s. te ontslaan; 2. de arbeiders welke reeds voor plaatsing in aanmerking werden gebracht doch wier plaatsing werd aangehouden, zoo spoedig mo gelijk te plaatsen; lm

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 34