A lege iB door ha: lol hst van het,: het z.j is voor vraag n afvoej. met het est.eind s va n ui| druk nat aststaat an ver Ijs ioor de Januari wordt li er uitsl; geleverd enige tra uit het eelen,m rin de is s is buit ie der gs BESLISSING. Besloten wordt op grond van de overeen- ■o0st, van 5 Januari l|82 de vergunning te erleenen tot het doen leggen van een af- oerleiding van het hoog reservoir op de Itfcoert door het z.g. Heeserapoor een en nier onder de navolgende voorwaarden: dat de leiding gele, d wordt op de pfeats en op diepte in overleg met den ~T|chnAbihtenaar bij O. V. en ten genoege van het gemeentebestuur. dat de Directie aan de gemeente Soest eene verklaring geeft, dat het mogelijk is, dat bij uitbreiding der bebouwing deb terreinen gelegen langs de te leggen lei ding de woningen of complexen van woningen kunnen voorzien worden van water middels de te leggen leiding. Dit onderwerp wordt door den Voorzitter ter sprake gebracht in tegenwoordigheid vi.n e directie der Arnh.'faterl.Mi j (de heeren ijk en Mulder) De Voorzitter deelt de Directie mede, da-f; elkosten voor de gemeente verbondeh aan et graven en dichten der sleuven f 1300. [uilen bedragen. Dit bedrag oordeelen B.eih .[vrij hoog om zonder meer uit de gewone ■delen te voldoen en het college vreest at de raad hierop niet zal ingaan. De Di- ectie merkt op dat de Mij. als vanzelf- plekend ook garanjsie wenscht te aanvaardén onform de overeenkomst, doch van meening at haar voorstel voor de gemeente aanerae- ijker is, aangezien het waterverbruik niet elhoog is te schatten. Op de vraag aan de irectie of het mogelijk zou zijn dat deze tipten ad f 1300.- maximaal door de Mij zou- en kunnen worden betaald met de verplich- ing der gemeente om na verloop van 5 jaren it bedrag geheel of gedeeltelijk te verre - enen met het alsdan bekend zijnde bedrag *n waterverbruik over die jaren, verklaart elDirectie zich bereid indien de raad tot •Pantie van de kosten van graven en dich- en der sleuven tot een maximum bedrag van *300.- besluit, aldus met de gemeente eene teeling te treffen. Besloten wordt bij dein deze zaak hedenmiddag mondeling voor e brengen. Af IQ Qj. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ILjUs&+<^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 350