BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. 3. Dir.Arnh.:,faterl. Mij. De Directie (de heeren Rijk en Mulder) aanwezig ter bespreking van andere zaKen waterleiding betreffende, Van die gelegen! aeid maakt de voorzitter gebruik te infor. ieeren naar het antwoord van het college ie vraag of de mij bereid is de tarieven voor waterlevering te herzien door een tm schen terief n.1. tusschen f 17»6o en f in de overeenkomst in te lasschen. De heer Rijk deelt mede, dat het watervei (bruik in goest buitengewoon laag is in ve: gelijk tot andere gemeenten en schrijft toe aan het ongewone der waterleiding tij (verbruikers. Joolang die toestand aanhoud jkan de Mij geen tusschentarief bepalen doch de Mij. is bereid bij wijze van proe gedurende 2 jaren boven de 32 M3 de^volgei tarieven per M3 vast te stellen t.w. van tot 80 M3 f 0,35 Per M3, van 8l tot 120] if 0,30 per M3 en van 120 M3 en daarboven |f 0,15 per 113. De mij is bereid hierop alt antwoord op de vraag van B.en W. schrifte' (lijk bevestiging te geven. Van de ver li eladgstelli liervan t.z. •aad. Het toegeze, «ordt intuss J Dagteekening KORTE INHOUD volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 351