BESLISSING. Idesr) J zaKenj gelegen, e infor. °llege i rieven een tus en f 51 watenei s in vei rijft ai ing bij aanhouï; palen, an proel d^volgei v!van t 120 ïj rboven erop al! chrifte- Van de verlaging der prijzen "!ordt met j(jladgstelling kennis genomen en "besloten liervan t.z.t. mededeeling te doen aan de raad. Het toegezegd schrijven der Directie soirdt intusschen afgevsacht. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk ot de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. tv AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 352