1 1 1 T' 1*5- ftf. y e E "o <r 1,1 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Directeur Gemte Bedrijven A'foort N.V. P.U.E.M. Utrecht i.de Vrieue, 3'bèrg 20-6-'32 $-f Techn.-ambt. 0."i. Vereeniging Volks onderlij s 11.V. P.U.E.M. P.E.Steur, e.a. Wed. C. Kok,Soest Ged.Staten 10-6-'32 22-6-' 32 23-6-'32 •gesloten w zendt kostprijsberekening over 1931 *e^en van voor Amersfoort benoodigie hoeveelheid-^Qasbed welke prijs ad 4,79^-3 cent per 113 za:^^a" gelden van 1 Mei 1932 tot 30 April 193J 24-6-32 Juni '32 i5-6-'32 20-6-'32 Wethouders IIin tegenwoo (Klooster ee ■rtegerwioo iovereen&eko |van de P.U. rHet schrij den aan de verzoekt te mogen vernemen den stand-, zaken met betrekking tot het door haar schrijven van 2) December 1931 ingesonlJ nieuwe ontwerp StraatverlichtingscontrJ doet een voorstel met bettrekking to- oprichten en in exoloitatiebrengen vane| royaal o )gezet Zwembad, annex Hotel-Pel en het daarbij bouwen van een tiental end huisjes. I Besloten v zendt een kostenberekening betreffendeBt reven aa demping van een sloot langs perceel secftoc'v' 'e. as C.no.1504 en het leggen eener r i 01 e er in|B^ 1 n~~te rm in die sloot. |jen tegeliji .huiseigenai |de sloot er en "1rat l_2ena het [overtreders en ander vi de voorsch: vraagt vergunning om. op 2 Juli 1932 eeiij collecte te mogen houden voor het fonds' steun van het "openbaar onderwijs". De ij specteur van politie adviseert de verguaj ning te verleenen onder de gewone voorwj den. zendt jaarverslag over 1931 II De vergum Hordt verli [Van het js Het zal dei dringen er met klem op aan het woon^aga«i^eadres kamp niet te vestigen aan den Lange lirinBr- uaj- e -eg. brengen bezwaren in tegen een mogelijk' verplaatsing van het woonwagenkamp naar Hofkottersteeg. Het adres enbare verzoeken te zijner tijd bericht omtrefljhet v de beslissingen,welke zullen worden geripp1Jnei' tij men ten aanzien van de plannen tot ver Ml ring van den toestand van verontreinigir-| van de sloot langs den Hoorders-eg. (J 3 C 05 SH. 1 i <f >1. Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. TT

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 355