1931 va: selheid; 113 zal 'i;L 1933, BESLISSING. Besloten wordt de stukken ter kennis te brengen van den Raad en den Techn.Ambteia naar Gasbedrijf. V/ethouders van Duren rapporteert dat hij n tegenwoordigheid van den heer H.van [looster een onderhoud heeft gehad met de vertegenwoordiger der Directie waarin is overeengekomen dat nog een nader schrijve van de P.U.E.M. kan worden tegemoet gezie Het schrijven om bericht en raad te zen den aan de raadscommissie. n n Besloten wordt voorloopig geen uitvoerink te geven aan het plan tot demping der slopt doch leaan den Techn^Ambtenaar O.W. op te dragen éénmaal de sloot grondig te reinigen en tegelijkertijd na te doen gaan welke huiseigenaren het huisvuil e.a. loozen in de sloot en de namen dezer eigenaren aan B.en f. rapporteeren. 2e, na het bekend zijn van de namen alle overtreders aan te schrijven het huisvuil en ander vuil te vergaren in putten conform de voorschriften der bouwverordening. 3e vergunning tot het houden der collect *ordt verleend. Van het jaarverslag wordt kennis genomen 5et aal den raad worden medegedeeld. woonwage»*1^ adres te zenden aan de commissie voo nge 13riJ)'|^Pl)enToa.!*e Werken. Het adres te zenden aan de commissie voo Jenbare Werken. Aan het verzoek/van de ged.Staten zal te 81Jner tijd worden voldaan. oJlcL-£z£~ lïl8. (9 19 Jl uj6. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ei Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 19 asuLejeX- IXhtT, AANMERKINGEN. Ih S E caJ\cLcji£*~\ 1/ ft/ L-^VJ -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 356