1 7'7- jU\ 7'i- u 6 w. s~. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 'echn.Ambt. O.TT. J.L.Teljer, Heuvel weg 35 23-6-'32 - 15-6-' 32 Teöhn.Ambt drijf Gasbe- J.II.va© Schaik, Schooldwstr2 3-6-'32 4-6-'32 LMartar é-Xui p er Eemstraat 18,Soest J.Pilot.Torenstr. 11 Techn «Ambt. 07 pe opgave 10-6-'32 17-6-'32 21-6-'32 deeltnin antwoord 00 het schrijven van B.en dd. 14 Juni j.1. mede, dat de eigl naar van bedoeld perceel grond niet. genegl is daarvan een gedeelte te verhuren aan IJ gemeente met bestemming als woonwagenkamj verzoekt uitvoering van een plan van rio.l leering voor Heuvelweg en Noorderweg en bij geval zulks niet tot stand gebracht kan den hem «el uitstel te willen verlee; en tq. uiterlijk 15 October a.3. tot uitvoering j de tot hem dd. 24 Mei 1932, le afd.no.S52if gerichte aanschrijving ingevolge artikel le lid der Toningwet. zendt een gespecificeerde opgaaf van het I voor de gemeente verrichte smidswerk over I het tijdvak 15 Oct. 1931 t/m 14 April 1932! verzoe.ct ontheffing van het bepaalde in tikel 39 der Algemeene Politieverordening voor het mogen houden van varkens, binnen een afstand van 10 m. van een aangrenzend I perceel. De inspecteur van politie adviseel de gevraagde ontheffing voorloopig voor de| tijd van één jaar te verleenen. berzoekt over te willen gaan tot het doenl snoeien van de boomen, staande voor perceel| Eemstraat 18. De techn.ambtenaar O.W. adviseert thans niet tot snoèiing over te gaan, doch t.z.tl leze wegbeplanting te dunnen, na vooraf in*[ gewonnen advies van het Staatsboschbeheer, verzoekt hamens zijn principaal, H.Wilt- schut te Rotterdam, ontheffing van het be paalde bij artikel 14 sub II der bouwverorj dening, noodig voor den bouw van een berg plaats,op een terrein, gelegen a an de Amenl foortschestraatkadastraal bekend gemeentel Soest, in sectie E.no.l8l5 ged. en welmtotf op een afstand van 0,75 uit de rechter zij erfaf scheiding van genoemd terrein. De techn.ambtenaarbelast met de leiding va»| bouw- en woningtoezicht adviseert de ge vraagde ontheffing onder voorwaarden te verj leenen. bericht dat mevr.v.d.Schriek voorloopig V3H Het schrl aankoop van grond aan de V.Lyndenlaan afzRljde Grondct aangezien de te koop aangeboden oopervlalGp van 1480 M2 haar te groot is. 3 G CT> O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 357