jph.vp i Y' Jdf t J4J-J. BESLISSING. n van ,de eigfl «enegj n aan |J genka®{ Besloten wordt het dossier ter kennisne ming te zenden aan de commissie voor 0.7. Het adres te zenden aan de commissie voop eg e" ïil 0penbare werken en daarbij in het kort mede t kan <tg| te deelen welke opdrachten in verband met ee.-.en ttljX vervuiling van de slooten zijn gegeven. De opgave wordt goedgekeurd. ||(De gevraagde ontheffing wordt voor den tijd van een jaar verleend. besloten wordt adressante te antwoorden iin den zin van hetgeen de Techn.Ambt. rap porteert. Je ontheffing wordt verleend conform het advies van openbare werken. Het schrijven ter kennis te brengen van Grondcoramissie. gI' ifti. AANMERKINGEN. v i-r b t 0. P* c^LlzJU*^. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. P*2 a^cLe&&<st~j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 358