BEHA.NDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. Centraal Verifica' tiebureau Wed.J.Barzilay- van Kampen Bestuur vah S V A C Direct.Generaal v.d.Volksgezond- heid, Haag Èir.Th.H.Raedt, Soest Ged.Staten van U trecht Techn.AmbtBouw en woningtoezicht Lunstro 21-6-'32 31-5-132 2Ó-5-'32 24-6-'32 zendt rapport van de controle der admini; tie en de kasopname der woningbouwvereeni ging "uoed ittonen" te Soest. vraagt een tanvergunning va»r de achterzi, localiteit van het perceel Burg.Grothestri 75. vraagt een verlof B voor het clublokaal het sportpark aan de Gchrikslaan. Besloten wi oB-ksgezond doet toekomen een verzoek om huurverlagi; van de huurders van de woningen der bouwve eeniging "St ..Toseoh" met verzoek daaromti ïuren der b de meening van het college te mogen vernei dirdaad in woners te h zijn indien bracht. Ind ploitatieko ioor huurve te dragen e principe ko bereid omtr lan den Min 14-3-1 32 20-6-' 32 Van het raj les-oten de jolde groote dillen zorg* teratand en «orden betaj Besloten w< aangezien Ir besloten wi oorfora het jij lage gev> verzoekt maatregelen te willen nemen ter opheffing van den onhoudbaren toestand van iet kantoor der le afdeeling. In dit schri; ven wordt er de aandahht op gevestigd, dat iet in dit lokaal in de wintermaanden erg tocht en in de zomermaanden de temperatuur ondragelijk is, zoodat niet naar behooren kan worden gewerkt. berichten omtrent behandeling van het "oe roep van de Commanditaire Vennootschap Bode nes en Co. in openbare zitting en o 1 het in dienen van nadere memori'ën en bewijsstukken biedt ter behandeling aan eenige verzoeke» om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. 21-4-» 32 doet afstand van zijn verlof voor alcohol' houdenden drank anderen dan sterken drank, verleend bij besluit van Burgemeester en "'e^ nouders dd5 Novermber 1930» Aan het ve wijzing va Besloten w zenden De vergur lonstig de en geboekl 1/560. iet verlc Dagteekening KORTE INHOUD en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 359