7- X. 04. en be adminijEyan het rapport wordt kennis genomen en vereeni. ,esioten de woningbouwvereniging te wijz ia ie groote huurachterstand met verzoek dllen zorgen voor vermindering van den a<bh- ;eratand en te voorkomen, dat de huren nipt Korden betaald» chter2i( othestri lokaal nen ter :and van L t schrij Lgd, dat len erg Deratuur ahooren het be* jhap Bode- j i het i# s stukken; rerzoeM noodig« alcohol i dranL ,er en "lü BESLISSING. Besloten wordt de vergunning te weigeren aangezien het maximum aantal is bereikt. ^esloten wordt het verlof te verleenen conform het ontwerp-besluit hiernevens al£ Dij lage gevoegd. verlagiJ Besloten wordt aan den Dir.Generaal v.d. r boimti volKsgezondheid te berichten! dat de woniijig- iaaromtt ïureti der bouwvereeniging "St.Joseph" in n verneslderdaad in verband met het inkomen der be woriers te hoog zijn en het wenschelijk zoik zijn indien daarin wijziging kon worden ge bracht. Indien het Rijk bereid is in de ex ploitatiekosten van de woningcomplexen we}ke ioor huurverlagjng ongunstiger worden bij te dragen en daartoe door de Minister in principe kon worden besloten is het college bereid omtrent de verlaging zelve een advies iari den Minister uit te brengen Aan het verzoek £i thans voldaan door aan wijzing van een ander lokaal. Besloten wordt een nadere conclusie te zenden De vergunningen worden verleend overeen koastig de besluiten hiernevens gevoegd en geboekt onder de nos. 1/558» 1/559» V56o. ■Het verlof wordt ingetrokken. <Ar E Ji WhiS1, 'fij. L kotv. WAl <xJ[ .Ai Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 1^ cCe.jilb

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 360