BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter Voorzitter KORTE INHOUD. gaat over ^ot het vastleggen van een reL ling welKe in net vervolg zal worden oogt! volgd bij net uitschrijven van raadsvergaj ringen. Spreiter is bereid zooveel mogelijk de ra; vergadering te bepalen op den 4den Toen» van iedere maand. pe volgeed' 1 rqadsveri »er maand e. de raad Woensdag 1 3e, de raad Oaan het c [dag van i Besloten w te brengen van dienste aar. de rege stelt voor aan den 1echn.Ambt. O.U. op tejifordt besl dragen bij eenige firma's prijsopgaaf te pen van een autobeerwagen en deze opgave bij het college in te zenderr. In de vergadering komen de heeren Hooier, Top en In 't Hout als commissie tot behartj jging van het beWaarschoolonderwij s te Soesf t erber0 De heer Hooder deelt mede dat een bewaar! school voor Soesterberg een algemeene belil ite blij Kt te zijn en vraagt aan de gemeenfl |een subsidie. 1 De Voorzitter deelt de commissie mede, e raad reeds subsidie voor dit doel aan a| ;dere vereenigingen toeicende n.1. f 250.- jaar mits 25 kinderen het onderwijs volgen| De heel? Top vraagt of de gemeente geen h 'ger bedrag aan subsidie toekent wanneer '0 ■75 a 100 kinderen de school bezoeken. De Voorzitter antwoordt dat andere scholen ooi jwel tot die aantallen komen, doch de r aai jkan een hooger bedrag toekennen. Hij vreesil jechter, dat te Soesterberg npg meer bewaar! i'scholen zullen komen en daarom geeft sprefl| jin overweging de besturen der bijzondere 'scholen een verklaring te vragen dat van 11 (Kant geen aanvrage subsidie in de toeh| is te verwachten. Tenslotte bevestigt de commissie de vraagI lof het bewaar schoolonderwijs zooals de hee-| ren zich dat voor soesterberg voorstellen [uitgaat van aen vereeniging en verlaat dah| jna de vergadering. !d Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 361