BESLISSING. Be volgende regeling wordt vastgesteld; e raadsvergadering op den 4den Woensdag per maand 2e. de raadsagenda uitzenden den 3den foensdag der maand; je, de raadscommissies brengen hunne advie Haan het college uit vóór den 2den 'Voens ■dag van iedere maand. Besloten wordt een en ander ter kennis te brengen van de commissie en de hoofden van diensten en afdeelingen met verzoek aan de regeling stipt de hand te houden. ITordt besloten. ,en 1/ E l/2 V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 362