1 1 1 f: n. w S e c "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. 8*0. $i. LCinister van Onder ■wij s Afd.'Financiën ter gemeentesecretarie Voorzitter Alvorens met de agenda wordt aangeva^ menscht de voorzitter een kort woord te, richten tot den secretaris die heden he feit mag herdenken van zijn 12,2-jarig j. jubileum als secretaris dezer gemeente, wensoht namens burgemeester en rfethoudei den secretaris van harte geluk met dit en verklaart, dit de werkzaamheden van secretaris op hoogen prijs worden geste'.! Spreker dankt den secrètaris voor zijn» ken in het belang der gemeente en biedt daarna namens de leden van het College e| stoffelijk blijk van waardeering aan. 2746-'32 28-6-'32 30-6-'32 pe secret iet de med en van de tobben, ^om Jt hoofd Joote ver te heeft t Lak het b deering va lin jeineent zoo zegt s jrlode fout iij deze g irdt geze itie de plaats ,uar de na lekend is irtigen. ■llege vc jen te bli tak welke lijk hul ester en Hierna wi llge harte li Hjzende c Her Baten ■hei, inwone Idersstand. lhe werk n verklaart het gemeentebestuur niet ontij kelijk in zijn beroen tegen het bestek de raming van Kosten eener voorgenomen stichting van een nieuw schoolgebouw voo ie stichting pngendaalschool. Van ie be let intr< .1. 4e at Igenomen t< adviseert vast te stellen een ontwerp-® sluit, tot intrekking van het besluit tj 8 April j.1. 4e afd.no.2402, houdende rei ling van de inning van de rechten ingev*^' e° de woonwagen- en 1 oonsohepenwet en tot 1™ stelling van een zoodanige regeling. stelt voor "R.van ^etel ingaande 1 JanuM 1932 aan te stellen als klerk ter secretfl bie op een jaarwedde van f 900.- met 3 e!| jaarlijKsche en 3 tweejaarli j Ksche periol dieke vernoogingen van f 100.-, hem ?er| Januari 1932 toé te kennen 2 periodieke hoogingen van f 100.- en zijn pensioens-J grondslag per 1 Januari 1932 vast te stel»| op f 1100.-. ■Conform =i CO Dagteekening volgnummer. iinbi| lal s

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 365