l T' Jl BESLISSING. aangevangj woord te heden )J a-jarig 5] gemeente, '"'ethoude met dit eden van den geste eor aijn en biedt College e| ng aan. j)e secretaris antwoordt den voorzitter iet de mededeeling dat de hartelijke woor en van den voorzitter hem groot waarde Jbben, omdat deze woorden zijn geuit doojr ie1:, hoofd der gemeente dat tenslotte de foote verantwoordelijkheid over de gemeeJa- heeft te dragen, en uit den aard der jak het beste kan oordeelen over de waar 'lering van de werkzaamheden van hen die. gemeentedienst zijn aangesteld. Indien ;oc zegt spreker hij in de afgeloopen pe- 'iode fouten heeft begaan, dan hoopt hij fiat Ij deze gelegenheid daaronder een streep fordt gezet en belooft hij met nog meer .tie de belangen van Soest, welke hem is plaats van geboorte maar ook als plaaits «ar de naam zijner familie sedert 1880 ijzend is met hart en ziel te blijven be- trtigen. terwijl hij de leden van het lege van B.en nJ. de verzekering geeft len te blijven steunen in de moeilijke iaz welke hen is opgelegd, ^oor het stof 'èiijk huldeblijk dankt"spreker den Burge- leester en de beide Wethouders. H-erna wijdt "/ethopder Lodeesen nog eeni ;e hartelijke woorden uot den secretaris ijzende op de hulpvaardigheid van den leer Batenburg in het bijzonder wanneer iet inwoners zijn behoorende tot de arbei tdersstand. Hij hoopt, dat Gods zegen op het werk van den secretaris moge rusten. niet cn-'W in ;e keslissinë wordt kennisgenomen. bestek genomen ebouw vooi on twerp-1 esluit n udende rei en ingevo en tot V! ling. 3 1 Januai er secrets - met 3 3he perio; hem p er riodieke ensioens- i te stel iet intrekking van het besluit dd. 8 Apr j-1. 4e afd.no.2402 wordt een nieuw beslu genomen tot vaststelling der regeling van inning van de rechten ingevolge de woonwa ten en woonschepenwet. Conform het voorstel wordt besloten. U it V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 366