BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. Afd. Financiën ter secretarie Ver.Hed.GeQi. afd. Utrecht Hoofdinspe cteur v.d. Arbeid, Utree J.L.Teljer, Heuvel ^eg 35 ht Techn.Ambt. Bou^- én 7oningtoeaicht fechn.Arobt. 0.7. uemeentesecretaris Voorzitter 29-6-'32 KORTE INHOUD adviseert voor het aan P.C.Zonneveld ui taalde loon voor de door hem ten behoeve de boekhouding van openbare werken verric werkzaamheden een krediet aan den rand te vragen. Gemeld loon is met voorkennis B.en 7. gebracht ten laste van den oost derhoud van straten en pleinen", oo "'elke post daarvoor geen krediet beschikbaar ij 15-6-*32 23-6-'32 29-6-'32 25-6-'32 gesloten w ■gen tot aven liet intrek ordl thans ngtoezi int tot he tel van ui verzoekt uitvoering van een >lan van rio ring voor Ileuvelweg en No orderweg en "bi jg val zulks niet tot stand gebracht kan nor hem wel uitstel te willen verleenen tot terlijk 15 October a.s. tot uitvoering va de tot hem dd. 24 Mei 1932» le afd.no.252 gerichte aanschrijving ingevolge art. 21 lid dejponingwet. geeft in overweging voorshands nog een aftesloten w wachtende houding aan te nemen betreffendpm te neme hetjaangaan eener eventueele overeenkomst de N.V. Thermo-Ghemische fabrieken, ter vernieting van afgekeurd vee en vleesch. deelt mede, dat het hem toegezonden ONfflfce vergunn van eene aan P.Renooy te Soest te verleem tig het be voorwaardelijke vergunning tot het uitbrei|evoegd. den van zijn bakkerij, door bijplaatsing een deegkneedmachine met electromotor van P.K. op/in net perceel, kadastraal bezem meente Soest, in sectie H.4235» GEEN 7IJ GING behoeft om de naleving van de ei schei gesteld krachtend de Veiligheidswet niet ogelijk te maken. biedt ter behandeling aan eenige verzoekt De om bouwvergunning vergezeld van de n^odigj teekeningen en adviezen. deelt mede dat G.Mossing, Nieuwstraat 2 mondeling in huur heeft gevraagd een )erci bouwland, kad. bekend gemeente Soest secti FT.no.4612 ter grootte van 2660 M2. legen verhuur van dit perceel bestaat z geen bezwaar, ook niet in verband met het entwerp-uitbreidingsplan. herinnert het college aan den wensch van den raad om het "Angelusklokje" dat in dei loop der jaren is gebruizt geweest als noo kioK «oor ae brandweer wederom over te br« gen naar zijn oorspronkelijke plaats n.1- het Kerkgebouw der Herv.Gemeente in de Xerjr Pe zende ke buurt. vergunr. 0. 1/549 w riet advies stelt voor het bestek van de onderwijzer' honing te Soesterberg goed te keuren. ie slot en w te drage 'ar de mog t Klokj e rbonden t Ifordt goed Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 367