AL Jlfjp. ^A) Mj, te veld i behoeve :en verrit n ra-id a; orkenni6 en oost oo vrelltt i kb aar ij jesloten wordt den raad een crediet te •a aven. n van rii g en bij, t kan morj nen toti oering r, fd.no. 2521 art. 21 iet intrekking van het besluit dd28 Jupi 1932 jrdt thans besluit genomen aan Bouw- en ingtoezicht advies te vragen met betrek ing tot het verzoek vah adressant om uit tel van uitvoering der aanschrijving. nog een 1 etref l'ent eenkonst enter s vleesch. nden ONTH 3 verleen! 31 uitbre: Laatsing aotor van il beKend JEEIT /IJl] ie ei schei 'et niet 3 verzoea le n co digi itraat 2, een oerce >est secti istaat z.i met het nsch van at in der. t als nd er te bre ats n.1 in de Kei erw ijzers ren. BESLISSING. ren tot een bedrag der werkelijke uit- Besloten wordt een afwachtende houding an te nemen. je vergunning wordt verleend overeenkom- tig het besluit hiernevens als bijlage evoegd. De vergunning no. I/56I wordt verleend, 0. 1/549 wordt verdaagd. let advies der Grondcommissie tn te winn 3e jsloten wordt aan den Techn.Ambtenaar O te dragen een onderzoek in te stellen de mogelijkheid tot overplaatsing va 1 Klokje en omtrent de kosten daaraan ^bonden bij het college een begrooting te zenden Har et "ordt goedgekeurd. en. 7. si/' ISU -Af is'y V 4i Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AS AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 368