BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Directie v/d Pen sioenfondsen voor de Kol.Landsdiena ren s-Gravenhage Centraal Verifiva- tiebureau, Haag ïuibertus de Ruygt laad van State s-Gravenhage Techn.Ambt. Bout en Toningtoezicht 4-7-*32 27-6-'32 30-6-'32 27-6- deelt mede bereid te zijn de vereischti goedkeuring te vragen voor het sluiten» een geldleening groot f 180000. - ten';: hoeve dezer gemeente, rente £>4 -/o s - jaar' pariKoers, geen extra aflossing of convi aie in de eerste 5 jaren, terwijl na termijn voor extra af te lossen of te cj verteeren bedrag 1vergoeding moet viorj' betaald. Voorts geeft de Direbtie nog een andetij voorwaarde van geldleening. zendt controle-rapport van de jaarreket van het gasbedrijf dezer gemeente over i KORTE INHOUD. verklaart kosteloos af te staan aan de meente een strook gronds ter lengte van 12,30 M en ter breedte van ongeveer 4 van het perceel sectie G.no.34£7 zuIkst behoeve van de verzreeding van den Eigen domweg tot l6 M. De afstand heeft plaats onder de volgen; voorwaarden: 1. de opmetings- en overdrachtskosten vïïor rekening van de gemeente; 2de grond wordt tegen een betaling var. f 0,25 per jaar hem in gebruik gegeven,'- het tijdstip dat de wegverbreeding tot» voering wordt gebracht* zendt kennisgeving, inzake het beroep'-" C.Ossebaar betreffende aan het R.K.Kerö stuur der parochie v.d.Onbevr.Ontvange® der H.Maagd Maria te Soestdijk verleende vergunning tot den aanleg van een begral olaats biedt ter behandeling aan eenige verdoe om bouwvergunning vergezeld van de nood» teekeningen en adviezen. Dagteekening en volgnummer. V'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 371